Master thesis

dr hab. inż. Łukasz Rauch

 Opracowanie statystycznego opisu mikrostruktur materiałów wielofazowych
Cel: implementacja oprogramowania w C++ lub C# przeznaczonego do generowania miar statystycznych na podstawie wyników analizy obrazów. Trochę prostej matematyki ze wzorami statystycznymi, trochę analizy obrazów, trochę aplikacji okienkowej.
Poziom trudności: średni.
Generowanie siatek elementów skończonych w bryłach 3D dla podejścia SSRVE
Cel: opracowanie metody generowania poprawnych siatek elementów skończonych na bryłach 3D opisanych przez powierzchnie sklejane, punkty lub voksele – stąd temat w podejściu SSRVE (statycznie podobnych reprezentatywnych elementów objętościowych). Wiedza z tworzenia siatek MES, C++ lub C#, trochę matematyki.
Poziom trudności: średni.

dr inż. Krzysztof Regulski

Zastosowanie algorytmów heurystycznych w indukcji drzew decyzyjnych.
Słowa kluczowe: data mining, sztuczna inteligencja, drzewa decyzyjne, indukcja reguł, machine learning
Generowanie ontologii z wykorzystaniem analizy asocjacji.
Słowa kluczowe: formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web, data mining, analiza asocjacji
Metody tworzenia modeli ontologicznych wykorzystujące zbiory przybliżone.
Słowa kluczowe: formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web, data mining, rough sets
Klasyfikacja dokumentów z zastosowaniem grafowej reprezentacji wiedzy.
Słowa kluczowe: data mining, text mining, formalizacja wiedzy, klasyfikatory
Grafowa reprezentacja modeli wieloskalowych.
Słowa kluczowe: modelowanie wieloskalowe, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, inżynieria wiedzy

dr inż. Gabriel Rojek

Wykrywanie anomalii inspirowane przez mechanizmy sztucznych systemów immunologicznych
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, sztuczne systemy immunologiczne
Wykrywanie anomalii z wykorzystaniem łańcuchów Markowa
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, łańcuchy Markowa
Sterowanie procesem produkcji z wykorzystaniem metodologii CBR
Słowa kluczowe: Case-based reasoning
Analiza danych tekstowych w serwisach społecznościowych
Słowa kluczowe: analiza sentymentu
Identyfikacja grup w sieciach społecznych
Słowa kluczowe: CPM (clique percolation method)
Identyfikacja ról w sieciach społecznych
Słowa kluczowe: miary SNA (social network analysis)
Agentowy model uczestnika łańcucha logistycznego (dostawcy/odbiorcy towarów lub usług)
Słowa kluczowe: system wieloagentowy, łańcuch logistyczny

dr inż. Andrzej Opaliński

Systemy monitorowania i ekstrakcji informacji z sieci WEB
Słowa kluczowe: data mining, przeszukiwanie sieci WEB
Systemy kontroli i pomiarów oparte o programowalne platformy sprzętowe
Słowa kluczowe: systemy wbudowane, systemy pomiarowe, sterowanie
Monitorowanie i optymalizacja parametrów i komponentów sieci komputerowych
Słowa kluczowe: sieci komputerowe

dr inż. Barbara Mrzygłód

Opracowanie pomocy dydaktycznej do wspomagania nauczania na wybranym poziomie kształcenia
Słowa kluczowe: dydaktyka, aplikacje WWW
Logika rozmyta jako forma reprezentacji wiedzy w układach sterowania i regulacji
Słowa kluczowe: logika rozmyta
Omówienie zasad tworzenia systemów ekspertowych (SE) oraz przegląd istniejących rozwiązań i narzędzi
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe
Zastosowanie algorytmu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System ) do sterowania wybranym parametrem technologicznym
Słowa kluczowe: systemy neuronowo-rozmyte

dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk

Szeregowanie zadań w produkcji przy użyciu uczenia maszynowego
Słowa kluczowe: uczenie maszynowe
Zastosowanie algorytmu AQ w systemach decyzyjnych
Słowa kluczowe: algorytm AQ
System informacyjno-diagnostyczny oparty o LPR0
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe

dr inż. Zbigniew Mitura

Opracowanie witryny internetowej sklepu z wyrobami metalowymi, zrealizowane przy użyciu wybranej platformy programistycznej
Słowa kluczowe: PHP, Ruby on rails, MySQL, PostreSQL

prof. dr hab. inż. Andrzej Milenin

Opracowanie modelu MES zjawisk cieplnych w procesie Dieless Drawing
Słowa kluczowe: MES, plastyczne odkształcenie, własności reologiczne
Opracowanie modelu utraty spójności cienkich drutów w procesie produkcji metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: MES, stopy Mg, plastyczne odkształcenie, teoria pękania
Opracowanie sterującego programu do technologii produkcji rur o zmiennej średnicy metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odkształcenie

dr hab. inż. Łukasz Madej

Opracowanie modelu rozrostu ziaren podczas procesów formowania przyrostowego
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja systemu do generacji cyfrowych mikrostruktur z wykorzystaniem numerycznych metod analizy dyskretnej
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja biblioteki metod optymalizacji
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowania modelu numerycznego zjawiska rozrostu ziaren w stopie tytanu z wykorzystaniem metody automatów komórkowych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena reprezentatywności modeli cyfrowej reprezentacji porowatych materiałów metalicznych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do cyfrowej korelacji obrazu
Słowa kluczowe: programowanie

dr inż. Konrad Perzyński

Plugin do programu MES – identyfikacja modeli materiałów na bazie nanoindentacji
Słowa kluczowe: programowanie

dr hab. inż. Krzysztof Banaś

Analiza wydajności wybranymi narzędziami śledzenia wykonania kodu oraz optymalizacja w wybranych środowiskach programowania równoległego dla wybranych procedur (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych)
Zadaniem Dyplomantki(ta) jest analiza wydajności wybranych procedur (np. należących do istniejącego, rozbudowanego kodu adaptacyjnej metody elementów skończonych) za pomocą wybranego narzędzia śledzenia wykonania i profilowania programów w środowisku Linux (np. oprofile, PAPI, OMPP, IPM, Intel Vtune, Vampir, ITAC, Intel Performance Tuning Utility itp. itd.). Dokonane analizy mogą stać się podstawą optymalizacji kodu lub jego modyfikacji pod kątem zwiększenia wydajności obliczeń w wybranych środowiskach programowania i wykonania równoległego.
Zastosowanie nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego do implementacji wybranych procedur (np. stosowanych w programach metody elementów skończonych)
Celem pracy jest poznanie przez dyplomanta nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego (takich jak przykładowo Cilk Plus, TBB, OpenCL, OpenACC, Fortress, Chapel, X10, UPC, C++ AMP, PPL itp.). Jako efekt pracy, stanowiący dowód opanowania wiedzy z zakresu tematycznego pracy, dyplomant opracowuje i testuje w praktycznym zastosowaniu wybrane procedury (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych).
Modelowanie procesów za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych
Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji wybranego przykładowego procesu za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych. Zakres obejmuje przygotowanie danych w postaci plików z siatką oraz plików konfiguracyjnych, a następnie przeprowadzenie obliczeń programem adaptacyjnej metody elementów skończonych ModFEM. W ramach pracy Dyplomant powinien także dokonać modyfikacji kodu źródłowego programu, zbudować wersję programu dla rozwiązywanego zagadnienia oraz stworzyć środowisko wykonania programu. Przeprowadzenie symulacji obejmuje wybór oraz implementację strategii adaptacji, a końcowe wyniki obliczeń są weryfikowane i ilustrowane graficznie. Elementem pracy powinna być analiza wydajności programu, w tym analiza wydajności równoległej dla użytego środowiska wykonania.

dr inż. Piotr Macioł

Wprowadzenie mechanizmów wielowątkowości do Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, MPI, modelowanie numeryczne
Opracowanie modelu wieloskalowego procesu (tu wstaw interesujący proces) w oparciu o Platformę Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, MES, C++
Analiza statystyczna modeli wieloskalowych (matematyka, statystyka)
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, MES, statystyka
Opracowanie baz wiedzy dla sterowania adaptacyjnym modelem wieloskalowym wybranego procesu
Słowa kluczowe: Systemy oparte o wiedzę, systemy ekspertowe, modelowanie wieloskalowe
Obiektowa reprezentacja wiedzy o materiale
Słowa kluczowe: Programowanie obiektowe, inżynieria wiedzy, wiedza o materiałach, modelowanie wieloskalowe
Modelowanie wieloskalowe w oparciu o technologie agentowe
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, systemy wieloagentowe
Generator zadań testowych wraz z bazą danych
Słowa kluczowe: Bazy danych, Latex, aplikacje bazodanowe
Implementacja wydajnego, wbudowanego silnika wnioskującego
Słowa kluczowe: Systemy oparte o wiedzę, systemy ekspertowe, C++, inżynieria wiedzy
Mechanizm walidacji wiedzy w oparciu o ontologie OWL2
Słowa kluczowe: Ontologie, OWL2, inżynieria wiedzy, programowanie
Modelowanie procesu spawania tarciowego
Słowa kluczowe: Modelowanie numeryczne, MES, spawanie tarciowe, CFD
Modelowanie wieloskalowe płynów
Słowa kluczowe: Modelowanie numeryczne, MES, Modelowanie wieloskalowe, CFD, programowanie

dr inż. Monika Pernach

Numeryczne modelowanie przemiany bainitycznej
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda różnic skończonych, matlab
Model numeryczny wzrostu kierunkowego ferrytu Widmanstättena
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda różnic skończonych, matlab
Symulacja numeryczna oddziaływań dynamicznych na styku koło-szyna
Słowa kluczowe: modele kontaktu dynamicznego i tarcia, Abaqus