Diploma (in Polish)

prof. dr hab. inż. Jan Kusiak


Tematy prac inżynierskich zostały już wyczerpane (14.05.2020)


 

prof. dr hab. inż. Łukasz Madej


Ocena możliwości wykorzystania kontrolera kinect do skanowania obiektów przestrzennych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie i implementacja algorytmu swobodnego rozrostu ziaren z wykorzystaniem metody automatów komórkowych i wielobocznych komórek składowych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do generacji syntetycznych cyfrowych mikrostruktur dwufazowych stopów tytanu z wykorzystaniem biblioteki DigiCore
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie i implementacja programu komputerowego do wspomagania analizy zdjęć zgładów metalograficznych materiałów porowatych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania systemów wbudowanych w terapii osób niepełnosprawnych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie i implementacja algorytmów do poprawy reprezentacji powierzchni ziaren dyskretyzowanych siatką elementów skończonych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania formatu HDF 5 do przechowywania danych w modelu cyfrowej reprezentacji mikrostruktury
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu do optymalizacji kształtu obiektów dwuwymiarowych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu do generowania cyfrowej reprezentacji struktur materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania pakietu dynamiki molekularnej LAMMPS w modelowaniu elementów mikrostruktur materiałów metalicznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Implementacja programu do fizjoterapii z wykorzystaniem kontrolera kinect
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania technologii LEAP w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie algorytmów klasteryzacji danych wielowymiarowych
Słowa kluczowe: programowanie
Zrównoleglenie algorytmu rekrystalizacji statycznej opartej na metodzie CA
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu rozrostu ziaren metodą Monte Carlo z uwzględnieniem orientacji krystalograficznej
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do analizy obrazu Digital Image Corelation
Słowa kluczowe: programowanie
Wykorzystanie w praktyce dostępnych algorytmów do analizy obrazu Digital Image Corelation
Słowa kluczowe: programowanie

prof. dr hab. inż. Andrij Milenin


Opracowanie oprogramowania do sterowania procesem produkcji rur ze stopow Mg metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odksztalcenie
Opracowanie oprogramowania do sterowania procesem produkcji cienkich drutów za pomocą metody Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odksztalcenie

dr hab. inż. Krzysztof Banaś


Tematy z tego samego zakresu co dla prac magisterskich.

dr hab. inż. Marcin Hojny


Tematy projektów inżynierskich z zakresu, m.in.:
a) technologie Przemysłu 4.0 (m.in. VR/AR, symulacja, IoT, cyfrowy bliźniak),
b) symulacje numeryczne (obliczenia na GPU, projektowanie narzędzi obliczeniowych),
c) interaktywne interfejsy użytkownika,
d) programowanie grafiki 3D (silniki graficzne UNREAL/UNITY3D),
e) standard X3D (zaawansowane wizualizacji w aplikacjach sieciowych).

Zapraszam w godzinach konsultacji w celu doprecyzowania celu i zakresu pracy.

dr hab. Magdalena Kopernik


Aktualnie są dwa wolne tematy, a zakres ustalamy na konsultacjach.

dr hab. inż. Piotr Macioł


Niestety z powodu wyczerpania limitu w tym semestrze nie mogę przyjąć więcej prac inżynierskich.
Automatyzacja procesów rozpoznawania obrazów (w zagadnieniach inżynierskich)
Narzędzie do analizy baz patentowych oparte o Sztuczną Inteligencję - rezerwacja
System oparty o wiedzę do określania potencjalnych zastosowań odpadów (stalowych. metalowych, innych?)
Optymalizacja ramy przy wykorzystaniu heurystyk
Aplikacja mobilna do oceny stanu ogumienia samochodu (rozpoznawanie obrazu) - temat dla osób z zacięciem komercjalizacyjnym
Wykonanie modelu dyfuzji/chłodzenia/itp w oparciu o środowisko Moose
Wykonanie modelu dyfuzji/rozrostu ziarna w oparciu o oprogramowanie Moose PhaseField

dr hab. inż. Zbigniew Mitura


Opracowanie witryny internetowej sklepu z wyrobami metalowymi, zrealizowane przy użyciu zaawansowanych narzędzi programistycznych / Słowa kluczowe: PHP, Python, MySQL, PostgreSQL, MongoDB  / Uwaga: aktualnie ten typ tematów jest niedostępny

dr hab. inż. Barbara Mrzygłód


Opracowanie pomocy dydaktycznej do wspomagania nauczania na wybranym poziomie kształcenia - zarezerwowany na rok 2019/2020
Słowa kluczowe: dydaktyka, aplikacje WWW
Logika rozmyta jako forma reprezentacji wiedzy w układach sterowania i regulacji - zarezerwowany na rok 2019/2020
Słowa kluczowe: logika rozmyta
Omówienie zasad tworzenia systemów ekspertowych (SE) oraz przegląd istniejących rozwiązań i narzędzi - zarezerwowany na rok 2019/2020
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe
Zastosowanie algorytmu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System ) do sterowania wybranym parametrem technologicznym - zarezerwowany na rok 2019/2020
Słowa kluczowe: systemy neuronowo-rozmyte

dr hab. inż. Monika Pernach


Zastosowanie dynamiki molekularnej do modelowania przemiany martenzytycznej
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, dynamika molekularna, matlab
Symulacja przemiany ferryt-austenit metodą Monte Carlo
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda Monte Carlo, matlab
Zastosowanie metody pola faz do modelowania przemiany austenit – ferryt
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda pola faz, matlab

dr hab. inż. Łukasz Rauch


brak wolnych tematów

dr hab. inż. Krzysztof Regulski


Brak wolnych miejsc.

dr hab. Danuta Szeliga


Brak wolnych tematów prac inżynierskich.

dr hab. inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk


Szanowni Państwo

Limit miejsc na  rok obrony 2024 został wyczerpany.

Dorota Wilk-Kołodziejczyk

Tematy prac ustalam indywidualnie.

 

dr inż. Adam Mrozek


Tematyka prac inżynierskich i magisterskich :

związana z programowaniem mikrokontrolerów, techniką cyfrową i systemami wbudowanymi.

dr inż. Andrzej Opaliński


Systemy kontroli i pomiarów oparte o programowalne platformy sprzętowe
Słowa kluczowe: systemy wbudowane, systemy pomiarowe, sterowanie
System kontroli łodzi zdalnie sterowanej.
Słowa kluczowe: remote control, arduino, GPS
(dla osób posiadających doświadczenie w projektach RC)
Systemy monitorowania i ekstrakcji informacji z sieci WEB
(dla osób posiadających doświadczenie w tej dziedzinie)
Słowa kluczowe: data mining, przeszukiwanie sieci WEB, WEB crawling/scraping
Testy i weryfikacja skuteczności szkolenia w środowisku VR 3D.
Słowa kluczowe: VR 3D, Ocullus Rift, quality controll, user experience
Aplikacja mobilna wykorzystująca wewnętrzne mapy zakładu przemysłowego
Słowa kluczowe: Android, aplikacje mobilne, Open Street Maps

dr inż. Konrad Perzyński


Limit miejsc na rok 2022 jest już wyczerpany. 

dr inż. Mateusz Sitko


 

 

dr inż. Aleksander Siwek


prof. dr hab. inż. Łukasz Madej


Analiza obrazu z wykorzystaniem sieci neuronowych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie modelu rozrostu ziaren podczas procesów formowania przyrostowego
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja systemu do generacji cyfrowych mikrostruktur z wykorzystaniem numerycznych metod analizy dyskretnej
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja biblioteki metod optymalizacji
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowania modelu numerycznego zjawiska rozrostu ziaren w stopie tytanu z wykorzystaniem metody automatów komórkowych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena reprezentatywności modeli cyfrowej reprezentacji porowatych materiałów metalicznych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do cyfrowej korelacji obrazu
Słowa kluczowe: programowanie

prof. dr hab. inż. Andrij Milenin


Opracowanie modelu MES zjawisk cieplnych w procesie Dieless Drawing
Słowa kluczowe: MES, plastyczne odkształcenie, własności reologiczne
Opracowanie modelu utraty spójności cienkich drutów w procesie produkcji metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: MES, stopy Mg, plastyczne odkształcenie, teoria pękania
Opracowanie sterującego programu do technologii produkcji rur o zmiennej średnicy metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odkształcenie

dr hab. inż. Krzysztof Banaś


1.
Analiza wydajności wybranymi narzędziami śledzenia wykonania kodu oraz optymalizacja w wybranych środowiskach programowania równoległego dla wybranych procedur (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych).
Performance analysis using selected tracers and profilers together with optimization in selected parallel programming environments of selected procedures (possibly from an adaptive finite element code).
Zadaniem Dyplomantki(ta) jest analiza wydajności wybranych procedur (np. należących do istniejącego, rozbudowanego kodu adaptacyjnej metody elementów skończonych) za pomocą wybranego narzędzia śledzenia wykonania i profilowania programów w środowisku Linux (np. oprofile, PAPI, OMPP, IPM, Intel Vtune, Vampir, ITAC, Intel Performance Tuning Utility itp. itd.). Dokonane analizy mogą stać się podstawą optymalizacji kodu lub jego modyfikacji pod kątem zwiększenia wydajności obliczeń w wybranych środowiskach programowania i wykonania równoległego.
The purpose of the proposed thesis is to obtain performance characteristics of selected procedures (e.g. from an existing, large adaptive finite element code) using selected tracing and profiling tools (freely available for the Linux operating system). Performed analysis may be used as a basis for optimization or even modification of  the code, aimed at obtaining higher execution performance in selected parallel programming and execution environments.
2.
Zastosowanie nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego do implementacji wybranych procedur (np. stosowanych w programach metody elementów skończonych).
New languages, environments and tools for parallel programming applied to selected procedures (e.g. from an adaptive finite element code).
Celem pracy jest poznanie przez dyplomanta nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego (takich jak przykładowo Cilk Plus, TBB, OpenCL, OpenACC, Fortress, Chapel, X10, UPC, PPL itp.). Jako efekt pracy, stanowiący dowód opanowania wiedzy z zakresu tematycznego pracy, dyplomant opracowuje i testuje w praktycznym zastosowaniu wybrane procedury (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych).
The aim of the thesis is to characterize selected new languages, environments and tools for parallel programming. To complement theoretical description a practical implementation of selected procedures will be created (forming e.g. a part of an adaptive finite element program).

3.

Modelowanie procesów za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych.
Adaptive finite element modeling ­ case studies.
Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji wybranego przykładowego procesu za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych. Zakres obejmuje przygotowanie danych w postaci plików z siatką oraz plików konfiguracyjnych, a następnie przeprowadzenie obliczeń programem adaptacyjnej metody elementów skończonych ModFEM. W ramach pracy Dyplomant powinien także dokonać modyfikacji kodu źródłowego programu, zbudować wersję programu dla rozwiązywanego zagadnienia oraz stworzyć środowisko wykonania programu. Przeprowadzenie symulacji obejmuje wybór oraz implementację strategii adaptacji, a końcowe wyniki obliczeń są weryfikowane i ilustrowane graficznie. Elementem pracy powinna być analiza wydajności programu, w tym analiza wydajności równoległej dla użytego środowiska wykonania.
The aim of the thesis is to perform the whole process of an adaptive finite element simulation using the in­house code named ModFEM. The steps of the process include preparation of input data, creation of configuration scripts and running the application. It is assumed that for the project some changes in the source code of the simulation program will be introduced and then the program will be built and a proper execution environment created. During the simulation a strategy of adaptation will be realized and the final results will be verified and presented graphically. Performance analysis should be done for the execution, that include parallel performance evaluation for used execution environments.

dr hab. inż. Marcin Hojny


Tematy projektów inżynierskich z zakresu, m.in.:
a) technologie Przemysłu 4.0 (m.in. VR/AR, symulacja, IoT, cyfrowy bliźniak),
b) symulacje numeryczne (obliczenia na GPU, projektowanie narzędzi obliczeniowych),
c) interaktywne interfejsy użytkownika,
d) programowanie grafiki 3D (silniki graficzne UNREAL/UNITY3D),
e) standard X3D (zaawansowane wizualizacji w aplikacjach sieciowych).

Zapraszam w godzinach konsultacji w celu doprecyzowania celu i zakresu pracy.

dr hab. Magdalena Kopernik


Aktualnie są dwa wolne tematy, a zakres ustalamy na konsultacjach.

dr hab. inż. Piotr Macioł


Niestety z powodu wyczerpania limitu w tym semestrze nie mogę przyjąć więcej prac magisterskich.
Tematy prac inżynierskich mogą po rozszerzeniu stać się podstawą do prac magisterskich. Ponadto:
Zastosowanie metod uczenia maszynowego do analizy obrazów mikroskopowych
Ontologia dla modeli numerycznych procesów obróbki metali
Ontologia dla procesów obróbki metali
Narzędzia Data Science w inżynierii materiałowej (szczegółowe tematy do ustalenia)
Prace magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie MTU Polska (głównie MES). Prace niekoniecznie pod moją opieką.
Wykonanie modelu dyfuzji/chłodenia/itp w oparciu o środowisko Moose
Wykonanie modelu dyfuzji/rozrostu ziarna w oparciu o oprogramowanie Moose PhaseField
Odtworzenie oryginalnego układu strefy archeologicznej na podstawie modelu 3D
Słowa kluczowe: metoda cząstek, modelowanie komputerowe
Ontologie reprezentujące wiedzę o materiałach
Słowa kluczowe: OWL2, struktura stopów metali, inżynieria wiedzy
Opracowanie baz wiedzy dla sterowania adaptacyjnym modelem wieloskalowym wybranego procesu
Słowa kluczowe: Systemy oparte o wiedzę, systemy ekspertowe, modelowanie wieloskalowe
Modelowanie wieloskalowe w oparciu o technologie agentowe
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, systemy wieloagentowe

dr hab. inż. Zbigniew Mitura


Wykorzystanie chmur obliczeniowych do rozwiązywania problemów dotyczących dyfrakcji / Słowa kluczowe: Oracle Cloud, Oracle Autonomous Database, dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja elektronowa /
Symulacje obrazów dyfrakcyjnych typu RHEED z użyciem pakietów grafiki komputerowej / Słowa kluczowe: graficzny interfejs użytkownika,  C++, JAVA, inżynieria powierzchni, PLD (pulsed laser deposition) /

dr hab. inż. Monika Pernach


Opracowanie metodyki implementacji modelu rozwoju mikrostruktury w komercyjnym programie MES i wykonanie symulacji kucia na gorąco.
Cel:
Zapoznanie się z modelami rozwoju mikrostruktury w stalach odkształcanych na gorąco.  Zapoznanie się z programem Forge ze szczególnym uwzględnieniem procedur użytkownika. Wybór modelu rozwoju mikrostruktury i jego implementacja w programie Forge. Wykonanie symulacji procesu kucia na gorąco.
Słowa kluczowe: modelowanie rozwoju mikrostruktury, kucie na gorąco, MES, Forge
Opracowanie metodyki implementacji modelu przemian fazowych w komercyjnym programie MES i wykonanie symulacji obróbki cieplnej odkuwek po kuciu na gorąco.
Cel: Zapoznanie się z modelami przemian fazowych w stalach w czasie chłodzenia.  Zapoznanie się z programem Forge ze szczególnym uwzględnieniem procedur użytkownika. Wybór modelu przemian fazowych i jego implementacja w programie Forge. Wykonanie symulacji procesu chłodzenia odkuwek po kuciu na gorąco.
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, obróbka cieplna, MES, Forge
Numeryczne modelowanie przemiany bainitycznej
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda różnic skończonych, matlab
Model numeryczny wzrostu kierunkowego ferrytu Widmanstättena
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda różnic skończonych, matlab
Symulacja numeryczna oddziaływań dynamicznych na styku koło-szyna
Słowa kluczowe: modele kontaktu dynamicznego i tarcia, Abaqus

dr hab. inż. Łukasz Rauch


brak wolnych tematów

dr hab. inż. Krzysztof Regulski


Brak wolnych miejsc.

dr hab. Danuta Szeliga


Wykonanie rozwiązania równania ewolucji populacji dyslokacji dla zmiennych stochastycznych
Zapoznanie się z metodą zmiennych wewnętrznych i równaniem rozwoju populacji dyslokacji. Zapoznanie się z numerycznymi metodami rozwiązywania równań dla zmiennych stochastycznych. Napisanie programu. Wykonanie identyfikacji modelu i przeprowadzenie analizy wrażliwości. Wykonanie rozwiązania równania ewolucji populacji dyslokacji dla zadanych parametrów procesu.

dr hab. inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk


Szanowni Państwo

Limit miejsc na  rok obrony 2024 został wyczerpany.

Dorota Wilk-Kołodziejczyk

 

dr inż. Izabela Olejarczyk-Wożeńska


Opracowanie aplikacji wspomagającej analizę odkształcalności na gorąco stali S355. (2021/2022 - wolny temat)

dr inż. Andrzej Opaliński


Systemy monitorowania i ekstrakcji informacji z sieci WEB
(dla osób posiadających praktyczne i teoretyczne doświadczenie w tej dziedzinie)
Słowa kluczowe: data mining, przeszukiwanie sieci WEB, WEB crawling/scraping
Monitorowanie i optymalizacja parametrów i komponentów sieci komputerowych
Słowa kluczowe: sieci komputerowe
System modelowania i monitorowania procesów przemysłowych na przykładzie elektrostalowni.
modelowanie procesów, monitorowanie procesów
Nawigacja po hucie z wykorzystaniem wewnętrznych map zakładu przemysłowego
Słowa kluczowe: metody nawigacji, wyznaczanie tras, POI

dr inż. Konrad Perzyński


W sprawie tematów proszę się ze mną kontaktować.

dr inż. Gabriel Rojek


Tematy z zakresu inżynierii oprogramowania, jakości kodu:

  • wykrywanie tzw. code smells w kodzie i testach jednostkowych (temat zajęty),
  • miary zgodności kodu z komentarzami tekstowym (temat zajęty),
  • analiza związku pokrycia kodu z liczbą defektów (temat zajęty),
  • analiza wpływu poszczególnych metod refaktoryzacji na miary jakości kodu (temat zajęty)

We wszystkich przypadkach oprócz wykonania przeglądu istniejących technik, narzędzi i literatury naukowo-technicznej należy zaproponować własne rozwiązania, podejście lub modyfikacje istniejących metod. Zaproponowane rozwiązania powinny zostać poddane testom walidującym na wybranym zbiorze danych celem wyciągnięcia i prezentacji wniosków.

dr inż. Aleksander Siwek