Engineer thesis

dr hab. inż. Łukasz Rauch

 Opracowanie modułu funkcjonalnego systemu ManuOpti do komunikacji z oprogramowaniem AM3
Cel: opracowanie oprogramowania w technologii C# i C++
Poziom trudności: łatwy.

dr inż. Krzysztof Regulski

Zastosowanie ontologii QUDT w modelowaniu problemów dziedzinowych z zakresu metalurgii.
Słowa kluczowe: ontologia, metalurgia, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web
Agile DataIntegration w zastosowaniu do budowy baz wiedzy z zakresu inżynierii metali.
Słowa kluczowe: ETL, data, bazy danych, eksploracja danych, technologie semantyczne
Transformacja i analiza systemowa reguł decyzyjnych formalizowanych w różnych reprezentacjach.
Słowa kluczowe: baza wiedzy, sztuczna inteligencja, formalizacja wiedzy, inżynieria wiedzy, logika
Opracowanie systemowe oceny reguł wiedzy inżynierskiej w produkcji odlewniczej.
Słowa kluczowe: baza wiedzy, sztuczna inteligencja, formalizacja wiedzy, inżynieria wiedzy, logika
Ontologie w zarządzaniu wiedzą na przykładzie rekomendacji w systemie e-learningowym.
Słowa kluczowe: data mining, text mining, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, e-learning
Wybrane techniki eksploracji danych wspomagane modelem ontologicznym.
Słowa kluczowe: data mining, sztuczna inteligencja, technologie semantyczne, machine learning, formalizacja wiedzy

dr inż. Gabriel Rojek

Projekt i implementacja robota internetowego (Web crawler’a)
Słowa kluczowe: WWW, Web crawler
Mobilna aplikacja dokumentująca przebieg pieszych wycieczek turystycznych
Słowa kluczowe: Android, GPS
Model rozprzestrzeniania się zagrożeń na potrzeby symulacji ewakuacji
Słowa kluczowe: techniki agentowe
Harmonogramowanie zleceń kurierskich
Słowa kluczowe: harmonogramowanie, Android, wyznaczanie trasy
Archiwizowanie postów w sieciach społecznych, archiwizowanie blogów internetowych
Słowa kluczowe: WWW, Web crawler
Agentowa platforma badania problemów transportowych
Słowa kluczowe: techniki agentowe, problemy transportowe, symulacja skrzyżowania
Agent kosztorysujący zamówienia
Słowa kluczowe: techniki agentowe, obliczanie kosztów zamówienia

dr inż. Andrzej Opaliński

Systemy monitorowania i ekstrakcji informacji z sieci WEB
Słowa kluczowe: data mining, przeszukiwanie sieci WEB
Systemy kontroli i pomiarów oparte o programowalne platformy sprzętowe
Słowa kluczowe: systemy wbudowane, systemy pomiarowe, sterowanie
Monitorowanie i optymalizacja parametrów i komponentów sieci komputerowych
Słowa kluczowe: sieci komputerowe

dr inż. Barbara Mrzygłód

Opracowanie pomocy dydaktycznej do wspomagania nauczania na wybranym poziomie kształcenia
Słowa kluczowe: dydaktyka, aplikacje WWW
Logika rozmyta jako forma reprezentacji wiedzy w układach sterowania i regulacji
Słowa kluczowe: logika rozmyta
Omówienie zasad tworzenia systemów ekspertowych (SE) oraz przegląd istniejących rozwiązań i narzędzi
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe
Zastosowanie algorytmu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System ) do sterowania wybranym parametrem technologicznym
Słowa kluczowe: systemy neuronowo-rozmyte

dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk

Aplikacja wspomagająca zarządzanie tematyką projektów
Słowa kluczowe: repozytoria
System obsługi redakcji studenckiego czasopisma internetowego
Słowa kluczowe: system zarządzania dokumentami
Repozytorium dokumentów dla redakcji czasopisma naukowego
Słowa kluczowe: repozytoria

dr inż. Zbigniew Mitura

Opracowanie witryny internetowej sklepu z wyrobami metalowymi, zrealizowane przy użyciu wybranej platformy programistycznej
Słowa kluczowe: PHP, Ruby on rails, MySQL, PostreSQL

prof. dr hab. inż. Andrzej Milenin

Opracowanie oprogramowania do sterowania procesem produkcji rur ze stopow Mg metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odksztalcenie
Opracowanie oprogramowania do sterowania procesem produkcji cienkich drutów za pomocą metody Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odksztalcenie

dr hab. inż. Łukasz Madej

Implementacja algorytmu do optymalizacji kształtu obiektów dwuwymiarowych
Słowa kluczowe: programowanie, optymalizacja
Opracowanie i implementacja algorytmu do tworzenia cyfrowej reprezentacji mikrostruktur stopów tytanu
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie i implementacja algorytmu do tworzenia cyfrowej reprezentacji mikrostruktur stali bainitycznych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu do generowania cyfrowej reprezentacji struktur materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do ekstrakcji cech z obrazu w przestrzeni barw RGB
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie algorytmu do rekonstrukcji 3D na bazie danych z tomografii komputerowej
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania pakietu dynamiki molekularnej LAMMPS w modelowaniu elementów mikrostruktur materiałów metalicznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Implementacja programu do fizjoterapii z wykorzystaniem kontrolera kinect
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania technologii LEAP w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie algorytmów klasteryzacji danych wielowymiarowych
Słowa kluczowe: programowanie
Zrównoleglenie algorytmu rekrystalizacji statycznej opartej na metodzie CA
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu rozrostu ziaren metodą Monte Carlo z uwzględnieniem orientacji krystalograficznej
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do analizy obrazu Digital Image Corelation
Słowa kluczowe: programowanie
Wykorzystanie w praktyce dostępnych algorytmów do analizy obrazu Digital Image Corelation
Słowa kluczowe: programowanie

dr inż. Konrad Perzyński

Wpływ obliczeń równoległych na obliczenia przy różnej gęstości siatki elementów skończonych w złożonych procesach numerycznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Ocena możliwości wykorzystania komercyjnego programu metody elementów skończonych w modelowaniu procesów druku 3D
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie zachowania się amortyzatora samochodowego z płynem magnetoreologicznym
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie zachowania się procesu nagniatania ultradźwiękowego (ciągnienie z nagniataniem, żeby zwiększyć ilość odkształceń),
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie pękania w materiałach na bazie żywicy epoksydowej
Słowa kluczowe: modelowanie
Wieloskalowe modelowanie procesów ciągnienia drutów ze stopów metali o zastosowaniach biomedycznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Wieloskalowe modelowanie procesów kucia materiałów ze stopów metali o zastosowaniach biomedycznych
Słowa kluczowe: modelowanie

dr hab. inż. Krzysztof Banaś

Analiza wydajności wybranymi narzędziami śledzenia wykonania kodu oraz optymalizacja w wybranych środowiskach programowania równoległego dla wybranych procedur (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych)
Zadaniem Dyplomantki(ta) jest analiza wydajności wybranych procedur (np. należących do istniejącego, rozbudowanego kodu adaptacyjnej metody elementów skończonych) za pomocą wybranego narzędzia śledzenia wykonania i profilowania programów w środowisku Linux (np. oprofile, PAPI, OMPP, IPM, Intel Vtune, Vampir, ITAC, Intel Performance Tuning Utility itp. itd.). Dokonane analizy mogą stać się podstawą optymalizacji kodu lub jego modyfikacji pod kątem zwiększenia wydajności obliczeń w wybranych środowiskach programowania i wykonania równoległego.
Zastosowanie nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego do implementacji wybranych procedur (np. stosowanych w programach metody elementów skończonych)
Celem pracy jest poznanie przez dyplomanta nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego (takich jak przykładowo Cilk Plus, TBB, OpenCL, OpenACC, Fortress, Chapel, X10, UPC, C++ AMP, PPL itp.). Jako efekt pracy, stanowiący dowód opanowania wiedzy z zakresu tematycznego pracy, dyplomant opracowuje i testuje w praktycznym zastosowaniu wybrane procedury (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych).
Modelowanie procesów za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych
Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji wybranego przykładowego procesu za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych. Zakres obejmuje przygotowanie danych w postaci plików z siatką oraz plików konfiguracyjnych, a następnie przeprowadzenie obliczeń programem adaptacyjnej metody elementów skończonych ModFEM. W ramach pracy Dyplomant powinien także dokonać modyfikacji kodu źródłowego programu, zbudować wersję programu dla rozwiązywanego zagadnienia oraz stworzyć środowisko wykonania programu. Przeprowadzenie symulacji obejmuje wybór oraz implementację strategii adaptacji, a końcowe wyniki obliczeń są weryfikowane i ilustrowane graficznie. Elementem pracy powinna być analiza wydajności programu, w tym analiza wydajności równoległej dla użytego środowiska wykonania.

dr inż. Piotr Macioł

Wpływ normalizacji relacyjnych baz danych na wydajność
Słowa kluczowe: Relacyjne bazy danych
Porównanie wydajności relacyjnych i nierelacyjnych baz danych
Słowa kluczowe: Relacyjne bazy danych, noSQL, nierelacyjne bazy danych
Implementacja mechanizmu zarządzania opcjami programu dla Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, programowanie obiektowe
Refaktoring mechanizmu logowania dla Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, programowanie obiektowe
Obiektowa implementacja interfejsu pomiędzy programem ADINA a Platformą Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Fortran, biblioteki DLL

dr inż. Monika Pernach

Zastosowanie dynamiki molekularnej do modelowania przemiany martenzytycznej
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, dynamika molekularna, matlab
Symulacja przemiany ferryt-austenit metodą Monte Carlo
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda Monte Carlo, matlab
Zastosowanie metody pola faz do modelowania przemiany austenit – ferryt
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda pola faz, matlab