Diploma (in Polish)

prof. dr hab. inż. Jan Kusiak


Tytuł pracy: Automatyczna synchronizacja metadanych zasobów serwisu Open AGH e-podręczniki z zasobami bibliotecznymi

Cel pracy: Celem pracy jest stworzenie projektu oraz implementacja modułu zarządzania metadanymi zasobów serwisu Open AGH e-podręczniki. Moduł musi wspierać dwa standardy metadanych LRMI oraz PLMET. W celu zapewnienia synchronizacji metadanych z zasobami bibliotek cyfrowych należy zaiplementować protokół OAI-PMH. W pracy należy wykorzystać język PHP 7, framework Symfony 2 oraz architekturę REST.

Uwaga: Temat dla 1 osoby


Tytuł pracy: Projekt i realizacja REST API do zarządzania plikami w repozytorium Open AGH e-podręczniki

Cel pracy: Celem pracy jest stworzenie projektu oraz implementacja REST API repozytorium do przechowywania plików dla serwisu Open AGH e-podręczniki. API musi zapewniać obsługę następujących rodzajów plików: grafika, filmy, animacje, formaty do przechowywania struktur chemicznych. Repozytorium ma umożliwiać dodawanie, usuwania, grupowanie oraz dostęp do plików. W celu zapewnienia autentykacji oraz autoryzacji konieczna będzie integracja z istniejącym kodem. W pracy należy wykorzystać język PHP 7 oraz framework Symfony 2. 

Uwaga: Temat dla 1-2 osób


Tytuł pracy: Generacja HTML5 dla otwartych e-podręczników Open AGH za pomocną gramatyki

Cel pracy: Celem pracy jest budowa konwertera zdolnego tłumaczyć treści z formatu Wiki-Syntax na HTML na potrzeby platformy Open AGH e-podręczniki. Narzędzie powinno opierać się o istniejący parser, który odpowiada za walidację poprawności treści podręczników. Parser został napisany w języku C++11, w oparciu o gramatykę LALR(1) i korzysta z generatorów Flex oraz Bison. W ramach pracy należy rozbudować gramatykę o brakujące reguły, zaimplementować metody generujące kod HTML na ich podstawie oraz zaproponować rozwiązanie dla problemu wstrzykiwania metadanych do podręczników.

Uwaga: Temat dla 1 osoby


prof. dr hab. inż. Andrij Milenin


Opracowanie oprogramowania do sterowania procesem produkcji rur ze stopow Mg metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odksztalcenie
Opracowanie oprogramowania do sterowania procesem produkcji cienkich drutów za pomocą metody Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odksztalcenie

dr hab. inż. Krzysztof Banaś


Tematy wyczerpane.

dr hab. inż. Łukasz Madej


Ocena możliwości wykorzystania kontrolera kinect do skanowania obiektów przestrzennych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie i implementacja algorytmu swobodnego rozrostu ziaren z wykorzystaniem metody automatów komórkowych i wielobocznych komórek składowych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do generacji syntetycznych cyfrowych mikrostruktur dwufazowych stopów tytanu z wykorzystaniem biblioteki DigiCore
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie i implementacja programu komputerowego do wspomagania analizy zdjęć zgładów metalograficznych materiałów porowatych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania systemów wbudowanych w terapii osób niepełnosprawnych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie i implementacja algorytmów do poprawy reprezentacji powierzchni ziaren dyskretyzowanych siatką elementów skończonych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania formatu HDF 5 do przechowywania danych w modelu cyfrowej reprezentacji mikrostruktury
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu do optymalizacji kształtu obiektów dwuwymiarowych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu do generowania cyfrowej reprezentacji struktur materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania pakietu dynamiki molekularnej LAMMPS w modelowaniu elementów mikrostruktur materiałów metalicznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Implementacja programu do fizjoterapii z wykorzystaniem kontrolera kinect
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania technologii LEAP w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie algorytmów klasteryzacji danych wielowymiarowych
Słowa kluczowe: programowanie
Zrównoleglenie algorytmu rekrystalizacji statycznej opartej na metodzie CA
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu rozrostu ziaren metodą Monte Carlo z uwzględnieniem orientacji krystalograficznej
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do analizy obrazu Digital Image Corelation
Słowa kluczowe: programowanie
Wykorzystanie w praktyce dostępnych algorytmów do analizy obrazu Digital Image Corelation
Słowa kluczowe: programowanie

dr hab. inż. Zbigniew Mitura


Opracowanie witryny internetowej sklepu z wyrobami metalowymi, zrealizowane przy użyciu wybranej platformy programistycznej / Słowa kluczowe: PHP, Ruby on Rails, MySQL, PostgreSQL / Stopień trudności: średni/uwaga: aktualnie ten typ tematów jest niedostępny

dr hab. inż. Łukasz Rauch


tematy wyczerpane

 

dr inż. Piotr Macioł


Generacja trójwymiarowej reprezentacji obiektów archeologicznych na podstawie chmury punktów
Słowa kluczowe: CAD, algorytmy numeryczne

Wykonanie modelu Crystal Plasticity w oparciu o oprogramowanie DAMASK

Wykonanie modelu dyfuzji/chłodenia/itp w oparciu o środowisko Moose
Wykonanie modelu dyfuzji/rozrostu ziarna w oparciu o oprogramowanie Moose PhaseField

dr inż. Barbara Mrzygłód


Opracowanie pomocy dydaktycznej do wspomagania nauczania na wybranym poziomie kształcenia
Słowa kluczowe: dydaktyka, aplikacje WWW
Logika rozmyta jako forma reprezentacji wiedzy w układach sterowania i regulacji
Słowa kluczowe: logika rozmyta
Omówienie zasad tworzenia systemów ekspertowych (SE) oraz przegląd istniejących rozwiązań i narzędzi
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe
Zastosowanie algorytmu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System ) do sterowania wybranym parametrem technologicznym
Słowa kluczowe: systemy neuronowo-rozmyte

dr inż. Andrzej Opaliński


Systemy kontroli i pomiarów oparte o programowalne platformy sprzętowe
Słowa kluczowe: systemy wbudowane, systemy pomiarowe, sterowanie
Projekt i realizacja prototypu zgrzewarki ogniw akumulatorów.
Słowa kluczowe: zasilanie, elektronika.

dr inż. Monika Pernach


Zastosowanie dynamiki molekularnej do modelowania przemiany martenzytycznej
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, dynamika molekularna, matlab
Symulacja przemiany ferryt-austenit metodą Monte Carlo
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda Monte Carlo, matlab
Zastosowanie metody pola faz do modelowania przemiany austenit – ferryt
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda pola faz, matlab

dr inż. Konrad Perzyński


Wpływ obliczeń równoległych na obliczenia przy różnej gęstości siatki elementów skończonych w złożonych procesach numerycznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Ocena możliwości wykorzystania komercyjnego programu metody elementów skończonych w modelowaniu procesów druku 3D
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie zachowania się amortyzatora samochodowego z płynem magnetoreologicznym
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie zachowania się procesu nagniatania ultradźwiękowego (ciągnienie z nagniataniem, żeby zwiększyć ilość odkształceń),
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie pękania w materiałach na bazie żywicy epoksydowej
Słowa kluczowe: modelowanie
Wieloskalowe modelowanie procesów ciągnienia drutów ze stopów metali o zastosowaniach biomedycznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Wieloskalowe modelowanie procesów kucia materiałów ze stopów metali o zastosowaniach biomedycznych
Słowa kluczowe: modelowanie

dr inż. Krzysztof Regulski


Zastosowanie ontologii QUDT w modelowaniu problemów dziedzinowych z zakresu metalurgii.
[ontologia, metalurgia, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web]
Agile DataIntegration w zastosowaniu do budowy baz wiedzy z zakresu inżynierii metali.
[ETL, data, bazy danych, eksploracja danych, technologie semantyczne]
Opracowanie systemowe oceny reguł wiedzy inżynierskiej w produkcji odlewniczej.
[baza wiedzy, sztuczna inteligencja, formalizacja wiedzy, inżynieria wiedzy, logika]
Ontologie w zarządzaniu wiedzą na przykładzie rekomendacji w systemie e-learningowym.
[data mining, text mining, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, e-learning]
Wybrane techniki eksploracji danych wspomagane modelem ontologicznym.
[data mining, sztuczna inteligencja, technologie semantyczne, machine learning, formalizacja wiedzy]
Tworzenie stereszczeń dokumentów w oparciu o reprezentację grafową
[neo4j, cypher, opiniosis]
Eksploracja tekstu jako metoda akwizycji wiedzy technologicznej 
[text mining, knowledge aquisition]
Wykorzystanie środowiska Neo4j w tworzeniu ontologii
[neo4j, OWL, ontology, graph database management system]

dr inż. Gabriel Rojek


Projekt i implementacja narzędzia monitorującego jakość kodu źródłowego z uwzględnieniem metryk oprogramowania
Słowa kluczowe: metryki statyczne, metryki dynamiczne
Projekt i  implementacja narzędzia szacującego nakład pracy programisty
Słowa kluczowe: metryki oprogramowania, punkty funkcyjne
Projekt i implementacja narzędzia badającego podobieństwo kodu źródłowego
Słowa kluczowe: drzewo wywołań funkcji, metryki oprogramowania
Akwizycja wiedzy dotyczącej tekstu
Słowa kluczowe: algorytm TF-iDF, ukryte indeksowanie semantyczne, analiza asocjacji
Agentowa symulacja ewakuacji z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się zagrożeń
Słowa kluczowe: techniki agentowe, symulacja, model rozprzestrzeniania się zagrożeń
Agent kosztorysujący zamówienia
Słowa kluczowe: techniki agentowe, obliczanie kosztów zamówienia
Agentowy model uczestnika łańcucha logistycznego (dostawcy/odbiorcy towarów lub usług)
Słowa kluczowe: system wieloagentowy, łańcuch logistyczny
Zastosowanie algorytmów przeszukiwania drzew decyzyjnych w konstrukcji wirtualnego przeciwnika
Słowa kluczowe: rozwiązywanie drzewa decyzyjnego

dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk


Aplikacja wspomagająca zarządzanie tematyką projektów
Słowa kluczowe: repozytoria
System obsługi redakcji studenckiego czasopisma internetowego
Słowa kluczowe: system zarządzania dokumentami
Repozytorium dokumentów dla redakcji czasopisma naukowego
Słowa kluczowe: repozytoria

prof. dr hab. inż. Andrij Milenin


Opracowanie modelu MES zjawisk cieplnych w procesie Dieless Drawing
Słowa kluczowe: MES, plastyczne odkształcenie, własności reologiczne
Opracowanie modelu utraty spójności cienkich drutów w procesie produkcji metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: MES, stopy Mg, plastyczne odkształcenie, teoria pękania
Opracowanie sterującego programu do technologii produkcji rur o zmiennej średnicy metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odkształcenie

dr hab. inż. Krzysztof Banaś


1.
Analiza wydajności wybranymi narzędziami śledzenia wykonania kodu oraz optymalizacja w wybranych środowiskach programowania równoległego dla wybranych procedur (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych).
Performance analysis using selected tracers and profilers together with optimization in selected parallel programming environments of selected procedures (possibly from an adaptive finite element code).
Zadaniem Dyplomantki(ta) jest analiza wydajności wybranych procedur (np. należących do istniejącego, rozbudowanego kodu adaptacyjnej metody elementów skończonych) za pomocą wybranego narzędzia śledzenia wykonania i profilowania programów w środowisku Linux (np. oprofile, PAPI, OMPP, IPM, Intel Vtune, Vampir, ITAC, Intel Performance Tuning Utility itp. itd.). Dokonane analizy mogą stać się podstawą optymalizacji kodu lub jego modyfikacji pod kątem zwiększenia wydajności obliczeń w wybranych środowiskach programowania i wykonania równoległego.
The purpose of the proposed thesis is to obtain performance characteristics of selected procedures (e.g. from an existing, large adaptive finite element code) using selected tracing and profiling tools (freely available for the Linux operating system). Performed analysis may be used as a basis for optimization or even modification of  the code, aimed at obtaining higher execution performance in selected parallel programming and execution environments.
2.
Zastosowanie nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego do implementacji wybranych procedur (np. stosowanych w programach metody elementów skończonych).
New languages, environments and tools for parallel programming applied to selected procedures (e.g. from an adaptive finite element code).
Celem pracy jest poznanie przez dyplomanta nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego (takich jak przykładowo Cilk Plus, TBB, OpenCL, OpenACC, Fortress, Chapel, X10, UPC, PPL itp.). Jako efekt pracy, stanowiący dowód opanowania wiedzy z zakresu tematycznego pracy, dyplomant opracowuje i testuje w praktycznym zastosowaniu wybrane procedury (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych).
The aim of the thesis is to characterize selected new languages, environments and tools for parallel programming. To complement theoretical description a practical implementation of selected procedures will be created (forming e.g. a part of an adaptive finite element program).

3.

Modelowanie procesów za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych.
Adaptive finite element modeling ­ case studies.
Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji wybranego przykładowego procesu za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych. Zakres obejmuje przygotowanie danych w postaci plików z siatką oraz plików konfiguracyjnych, a następnie przeprowadzenie obliczeń programem adaptacyjnej metody elementów skończonych ModFEM. W ramach pracy Dyplomant powinien także dokonać modyfikacji kodu źródłowego programu, zbudować wersję programu dla rozwiązywanego zagadnienia oraz stworzyć środowisko wykonania programu. Przeprowadzenie symulacji obejmuje wybór oraz implementację strategii adaptacji, a końcowe wyniki obliczeń są weryfikowane i ilustrowane graficznie. Elementem pracy powinna być analiza wydajności programu, w tym analiza wydajności równoległej dla użytego środowiska wykonania.
The aim of the thesis is to perform the whole process of an adaptive finite element simulation using the in­house code named ModFEM. The steps of the process include preparation of input data, creation of configuration scripts and running the application. It is assumed that for the project some changes in the source code of the simulation program will be introduced and then the program will be built and a proper execution environment created. During the simulation a strategy of adaptation will be realized and the final results will be verified and presented graphically. Performance analysis should be done for the execution, that include parallel performance evaluation for used execution environments.

dr hab. inż. Łukasz Madej


Analiza obrazu z wykorzystaniem sieci neuronowych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie modelu rozrostu ziaren podczas procesów formowania przyrostowego
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja systemu do generacji cyfrowych mikrostruktur z wykorzystaniem numerycznych metod analizy dyskretnej
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja biblioteki metod optymalizacji
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowania modelu numerycznego zjawiska rozrostu ziaren w stopie tytanu z wykorzystaniem metody automatów komórkowych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena reprezentatywności modeli cyfrowej reprezentacji porowatych materiałów metalicznych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do cyfrowej korelacji obrazu
Słowa kluczowe: programowanie

dr hab. inż. Zbigniew Mitura


Komputerowe symulacje obrazów dyfrakcyjnych typu RHEED dla częściowo uporządkowanych powierzchni niklu / Słowa kluczowe: graficzny interfejs użytkownika,  C++, JAVA, inżynieria powierzchni / Stopień trudności: średni
Komputerowe modelowanie wzrostu warstw niklu w warunkach wysokiej próżni / Słowa kluczowe: graficzny interfejs użytkownika, MATLAB, C++, JAVA, równania różniczkowe, dynamika molekularna, PLD (pulsed laser deposition), MBE (molecular beam epitaxy) / Stopień trudności: dla ambitnych

dr hab. inż. Łukasz Rauch


Ocena efektywności numerycznego rozwiązania równania ewolucji populacji dyslokacji dla zmiennych stochastycznych

Głównym celem pracy jest implementacja oprogramowania umożliwiającego numeryczne rozwiązanie równania ewolucji dyslokacji dla zmiennych stochastycznych. Praca wymaga zapoznania się z metodą zmiennych wewnętrznych i równaniem rozwoju populacji dyslokacji oraz z numerycznymi metodami rozwiązywania równań dla zmiennych stochastycznych (Monte Carlo). Wykonanie projektu i implementacja programu (najlepiej zrównoleglonego). Wykonanie oceny efektywności obliczeń w zależności od parametrów metody Monte Carlo i nieliniowości równania ewolucji populacji dyslokacji.

Opracowanie statystycznego opisu mikrostruktur materiałów wielofazowych
Cel: implementacja oprogramowania w C++ lub C# przeznaczonego do generowania miar statystycznych na podstawie wyników analizy obrazów. Trochę prostej matematyki ze wzorami statystycznymi, trochę analizy obrazów, trochę aplikacji okienkowej.
Poziom trudności: średni.

dr hab. Danuta Szeliga


Wykonanie rozwiązania równania ewolucji populacji dyslokacji dla zmiennych stochastycznych
Zapoznanie się z metodą zmiennych wewnętrznych i równaniem rozwoju populacji dyslokacji. Zapoznanie się z numerycznymi metodami rozwiązywania równań dla zmiennych stochastycznych (Monte Carlo). Napisanie programu. Wykonanie identyfikacji modelu i przeprowadzenie analizy wrażliwości. Wykonanie rozwiązania równania ewolucji populacji dyslokacji dla zadanych parametrów procesu.

dr inż. Piotr Macioł


Wykonanie modelu Crystal Plasticity w oparciu o oprogramowanie DAMASK

Wykonanie modelu dyfuzji/chłodenia/itp w oparciu o środowisko Moose
Wykonanie modelu dyfuzji/rozrostu ziarna w oparciu o oprogramowanie Moose PhaseField
Odtworzenie oryginalnego układu strefy archeologicznej na podstawie modelu 3D
Słowa kluczowe: metoda cząstek, modelowanie komputerowe

Modelowanie komputerowe własności cieplnych nanomateriałów polimerowych

Słowa kluczowe: programy komercyjne MES, ANSYS, Abaqus, ADINA
Ontologie reprezentujące wiedzę o materiałach
Słowa kluczowe: OWL2, struktura stopów metali, inżynieria wiedzy
Wprowadzenie mechanizmów wielowątkowości do Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, MPI, modelowanie numeryczne
Opracowanie modelu wieloskalowego procesu (tu wstaw interesujący proces) w oparciu o Platformę Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, MES, C++
Opracowanie baz wiedzy dla sterowania adaptacyjnym modelem wieloskalowym wybranego procesu
Słowa kluczowe: Systemy oparte o wiedzę, systemy ekspertowe, modelowanie wieloskalowe
Modelowanie wieloskalowe w oparciu o technologie agentowe
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, systemy wieloagentowe
Mechanizm walidacji wiedzy w oparciu o ontologie OWL2
Słowa kluczowe: Ontologie, OWL2, inżynieria wiedzy, programowanie
Modelowanie procesu spawania tarciowego
Słowa kluczowe: Modelowanie numeryczne, MES, spawanie tarciowe, CFD

dr inż. Barbara Mrzygłód


Opracowanie pomocy dydaktycznej do wspomagania nauczania na wybranym poziomie kształcenia
Słowa kluczowe: dydaktyka, aplikacje WWW
Logika rozmyta jako forma reprezentacji wiedzy w układach sterowania i regulacji
Słowa kluczowe: logika rozmyta
Omówienie zasad tworzenia systemów ekspertowych (SE) oraz przegląd istniejących rozwiązań i narzędzi
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe
Zastosowanie algorytmu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System ) do sterowania wybranym parametrem technologicznym
Słowa kluczowe: systemy neuronowo-rozmyte

dr inż. Andrzej Opaliński


Systemy monitorowania i ekstrakcji informacji z sieci WEB
Słowa kluczowe: data mining, przeszukiwanie sieci WEB
Systemy kontroli i pomiarów oparte o programowalne platformy sprzętowe
Słowa kluczowe: systemy wbudowane, systemy pomiarowe, sterowanie
Monitorowanie i optymalizacja parametrów i komponentów sieci komputerowych
Słowa kluczowe: sieci komputerowe

dr inż. Monika Pernach


Opracowanie metodyki implementacji modelu rozwoju mikrostruktury w komercyjnym programie MES i wykonanie symulacji kucia na gorąco.
Cel:
Zapoznanie się z modelami rozwoju mikrostruktury w stalach odkształcanych na gorąco.  Zapoznanie się z programem Forge ze szczególnym uwzględnieniem procedur użytkownika. Wybór modelu rozwoju mikrostruktury i jego implementacja w programie Forge. Wykonanie symulacji procesu kucia na gorąco.
Słowa kluczowe: modelowanie rozwoju mikrostruktury, kucie na gorąco, MES, Forge
Opracowanie metodyki implementacji modelu przemian fazowych w komercyjnym programie MES i wykonanie symulacji obróbki cieplnej odkuwek po kuciu na gorąco.
Cel: Zapoznanie się z modelami przemian fazowych w stalach w czasie chłodzenia.  Zapoznanie się z programem Forge ze szczególnym uwzględnieniem procedur użytkownika. Wybór modelu przemian fazowych i jego implementacja w programie Forge. Wykonanie symulacji procesu chłodzenia odkuwek po kuciu na gorąco.
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, obróbka cieplna, MES, Forge
Numeryczne modelowanie przemiany bainitycznej
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda różnic skończonych, matlab
Model numeryczny wzrostu kierunkowego ferrytu Widmanstättena
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda różnic skończonych, matlab
Symulacja numeryczna oddziaływań dynamicznych na styku koło-szyna
Słowa kluczowe: modele kontaktu dynamicznego i tarcia, Abaqus

dr inż. Konrad Perzyński


Plugin do programu MES – identyfikacja modeli materiałów na bazie nanoindentacji
Słowa kluczowe: programowanie

dr inż. Krzysztof Regulski


Zastosowanie algorytmów heurystycznych w indukcji drzew decyzyjnych.
[data mining, sztuczna inteligencja, drzewa decyzyjne, indukcja reguł, machine learning]
Generowanie ontologii z wykorzystaniem analizy asocjacji.
[formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web, data mining, analiza asocjacji]
Metody tworzenia modeli ontologicznych wykorzystujące zbiory przybliżone
[formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web, data mining, rough sets]
Grafowa reprezentacja modeli wieloskalowych.
[modelowanie wieloskalowe, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, inżynieria wiedzy]
Wyszukiwanie dokumentów w oparciu o przeszukiwanie i porównywanie grafów.
[reprezentacja tekstu, wektoryzacja, asocjacje słów kluczowych]
Metoda grafowej reprezentacji tekstu w zastosowaniu do grupowania dokumentów w różnych językach.
[data mining, text mining, formalizacja wiedzy, klasyfikatory, neo4j, cypher, opiniosis]
Nowoczesne metody wnioskowania z użyciem modeli ontologicznych
[OWL reasoners, ontology, Pellet, FaCT++, BaseVISor, HermiT]
Metody eksploracji tekstu w warstwie semantycznej 
[semantic text mining, semantic model]
Ekstrakcja wiedzy z sieci neuronowej
[knowledge extraction from neural network]

dr inż. Gabriel Rojek


Zastosowanie technik eksploracji tekstu w zakresie dokumentów dotyczących przetwarzania metali
Słowa kluczowe: text mining, algorytm TF-iDF, ukryte indeksowanie semantyczne, analiza asocjacji
Wykrywanie anomalii inspirowane przez mechanizmy sztucznych systemów immunologicznych
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, sztuczne systemy immunologiczne
Wykrywanie anomalii z wykorzystaniem łańcuchów Markowa
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, łańcuchy Markowa
Sterowanie procesem produkcji z wykorzystaniem metodologii CBR
Słowa kluczowe: Case-based reasoning
Analiza danych tekstowych w serwisach społecznościowych
Słowa kluczowe: analiza sentymentu
Identyfikacja grup w sieciach społecznych
Słowa kluczowe: CPM (clique percolation method)
Identyfikacja ról w sieciach społecznych
Słowa kluczowe: miary SNA (social network analysis)
Projekt i implementacja aplikacji rozpoznającej emocje
Słowa kluczowe: uczenie maszynowe, sieci bayesowskie

dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk


Szeregowanie zadań w produkcji przy użyciu uczenia maszynowego
Słowa kluczowe: uczenie maszynowe
Zastosowanie algorytmu AQ w systemach decyzyjnych
Słowa kluczowe: algorytm AQ
System informacyjno-diagnostyczny oparty o LPR0
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe